Algemene Voorwaarden

Artikel 1          Definities

 1. Martine’s Keuken, handelsnaam van Tulalife, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 56711646, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlenerzich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, online programma’s, workshops, trajecten en levering vanoverigedienstenen producten door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlenerin het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vande zakelijke klantwordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

 

Artikel 3          Aanbod

 1. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4          Tarieven en betalingen        

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
 3. Betaling in termijnen is mogelijk. Dienstverlener is in een dergelijk geval gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingenop enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 5. Facturen dienen direct bij aankoop te worden voldaan, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5          Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaartdienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevensbeschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

 

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst

 1. De dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet altijd direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 2. Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 4. Dienstverlener is gerechtigd klant door te verwijzen in geval van klachten waarbij dienstverlener niet voldoende te hulp kan schieten.

 

Artikel 7          Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
 2. Online coaching kent een loopduur zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
 3. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel, heeft klant recht op een kennismakingsperiode van 14 dagen. Indien klant de overeenkomst binnen deze periode wenst te ontbinden, dient klant schriftelijk aan dienstverlener kenbaar te maken in hoeverre de coaching niet aan de verwachtingen van klant voldoet. Bij dit restitutieverzoek moeten de opdrachten toegevoegd zijn zoals in het restitutiebeleid bepaald is. 
 4. Een losse sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze dusdanig doorberekend.
 5. Het is het niet mogelijk om los aangeschafte plannen en e-books te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Een persoonlijk plan wordt door dienstverlener op maat gemaakt voor de klant. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij bij aankoop akkoord gaat met een product gemaakt op de visie van dienstverlener en hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen, indien een plan correct en volgens aanvraag is geleverd.
 6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
 7. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener.
 8. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 9. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan dienstverlener worden doorgegeven. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar dienstverlener kosten heeft gemaakt.
 10. In afwijking van hetgeen in het vorige lidvan dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

 

Artikel 8          Overmacht 

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zicheen situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlenerjegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 6 kalenderweken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverleneris niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverleneris niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een coachingstraject of online programma.
 4. In geval van ziekte, een verstoorde bloedsuikerspiegel, zwangerschap, het geven van borstvoeding of wanneer klant jonger is dan 18, ouder dan 70, ondergewicht of een eetstoornis heeft (gehad) of medicijnen neemt, dient klant te allen tijde eerst een arts te raadplegen voor deelname aan een detox programma van dienstverlener.
 5. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht voor het traject waarin de directe schade is ontstaan.
 6. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde dienstenen content.

 

Artikel 10        Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt dienstverlenereen vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de doordienstverlener gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 1. Dienstverlener blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Klant komt enkel een gebruiksrecht toe.
 2. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant dienstverlener toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor portfoliodoeleinden.
 3. Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het online programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 4. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een workshop of sessie, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11        Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Tijdens een online programma kunnen klanten onderling communiceren. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
 3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een programma belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het desbetreffende programma of toekomstige programma's uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

 

Artikel 12        Klachten en garantie 

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijken gemotiveerd kenbaar te maken aan de dienstverlener.

 

Artikel 13        Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.